Jak sprawdzić jaki wpływ na środowisko ma działanie firmy?

Przedsiębiorstwa planujące inwestycję przed rozpoczęciem prac muszą pozyskać szereg zgód, które umożliwią im legalne wykonywanie zadań. Samowolne prowadzenie inwestycji powoduje, że podczas odbiorów inwestor będzie miał problem z zalegalizowaniem nowego obiektu lub działalności. W wielu przypadkach brak wcześniejszych pozwoleń wręcz dyskwalifikuje nowy obiekt lub działalność. Jednym z podstawowych czynników, jakie należy zweryfikować podczas planowania inwestycji, jest analiza, jak firma wpływa na środowisko.

Raport środowiskowy – na czym polega i kiedy należy go wykonać?

Nie każda inwestycja wymaga opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W pierwszym etapie należy sprawdzić, czy planowane procesy technologiczne znajdują się w wykazie przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Wykaz ten, zamieszczony w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wymienia poszczególne rodzaje działalności, dla których należy wykonać wstępny raport środowiskowy, czyli tzw. kartę informacyjną przedsięwzięcia. Opisuje ona, jak firma wpływa na środowisko.

Co musi zawierać raport środowiskowy i gdzie jest przekazywany?

Firmy zajmujące się opracowywaniem oceny oddziaływania na środowisko, umieszczają na swoich stronach przydatne informacje, które pozwalają inwestorom zaznajomić się z powyższym zagadnieniem. Przykładem może być https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/raporty-oddzialywania-inwestycji-na-srodowisko, gdzie opisano szereg wymagań, jakie obejmuje raport środowiskowy.

Raport środowiskowy przedkłada się organowi  właściwemu ze względu na rodzaj i miejsce inwestycji. Po uzgodnieniach z innymi instytucjami publicznymi wymienionymi w Ustawie „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”, organ zajmujący się ochroną środowiska wydaje postanowienie, w którym nakazuje opracowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub stwierdza, iż informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia są wystarczające i na ich podstawie wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta jest jednym z najważniejszych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia budowlanego.

Kto może napisać raport środowiskowy?

Wiedząc już, co to jest raport środowiskowy, na czym polega i komu się go przedkłada, należy zastanowić się, w jaki sposób go napisać. Ustawa wymienia wyraźnie, iż do wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być powołana osoba, która ukończyła studia o określonej w Ustawie specjalności lub – w przypadku studiów o innym profilu – posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe jako członek zespołu, opracowującego raporty środowiskowe. Ponieważ otrzymanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to często długi i żmudny proces, warto powierzyć napisanie raportu środowiskowego fachowcom, którzy posiadają zgodne z wymaganiami wykształcenie i wieloletnie doświadczenie. Obejmujący wszystkie wymagane prawem zagadnienia i opisujący, jak firma wpływa na środowisko raport środowiskowy, pozwoli na terminowe załatwienie urzędowych pozwoleń, a tym samym –  sprawne rozpoczęcie prac na zaplanowanej inwestycji.